༣༤༩༩༠༣ ༣༤༩༩༠༣ མ་གཏོགས་) ཁྱོད་ལུ་ བརྒྱུད་འཕྲིན་དང་བརྡ་འཕྲིན་ གློག་འཕྲིན་ཚུ་ལྷོད་དེ་ ཁྱོད་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་ཨང་དང་ ཨེ་ཊི་ཨེམ་གྱི་ཨང་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཁ་གསལ་དྲི་བ་ཅིན་ རྩ་ལས་སྤྲོད་མ་ད་ཟེར་ཞུ་ནི། ང་བཅས་འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གིས་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ཁ་གསལ་ཚུ་ དྲི་ནི་མེདཔ་ལས་ རྫུན་པ་ཨིནམ་མཁྱེན་དགོ།

ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ག་རའི་དོན་ལས་འབྲེལ་བ་འཐབ་སའི་བརྒྱུད་འཕྲིན་ཨང་ +༩༧༥ ༠༢༣༣༤༣༣

31 Bank Branches

ཀྲོང་གསར་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
ཁྲོམ་ཁྲུས་སྤངས།
ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག།

གློག་འཕྲིན། trongsa@bob.bt

པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
པདྨ་དགའ་ཚལ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་འོག་ལུ།
པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། pemagatshel@bob.bt

ངང་ལམ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
ཉི་མ་དོན་གྲུབ་སྒྲིང་ཁྱིམ།
ངང་ལམ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མའི་གདོང་ཕྱོགས།
པདྨ་དགའ་ཚལ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། nganglam@bob.bt

མགར་ས་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
ཁ་སྟོད་རྒེད་འོག
མགར་ས་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། gasa@bob.bt

བཀྲིས་གཡང་རྩེ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
ཆོས་འཁོར་ཁྲོམ།
བཀྲིས་གཡང་རྩེ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། trashiyangste@bob.bt

དར་དཀར་ན་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
གྲྭ་ཚང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
དར་དཀར་ཁྲོམ།
དར་དཀར་ན་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། dagana@bob.bt

སྤུ་ན་ཁ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༠༢
ཁུ་རུ་ཐང་ཁྲོམ།
སྤུ་ན་ཁ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། punakha@bob.bt

ལྷུན་རྩེ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
ལྷུན་རྩེ་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས།
ནགས་སྐྱེས་ཐང་།
ལྷུན་རྩེ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། lhuentse@bob.bt

གཞལམ་སྒང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འགྲེམས་ཨང་། ༣༦༢
ཀརྨ་སྒྲོལམ་/ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་སྒྲིང་ཁྱིམ།
གཞལམ་སྒང་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། zhemgang@bob.bt

ཧ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

གློག་འཕྲིན། haa@bob.bt

སྤ་རོ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
ཚོང་འདུས་ཁྲོམ་ ༢ པ།
དྲགོས་ཡུ་ཀྲི་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ་ཐོག་ ༢ པ།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༢༥༧
སྤ་རོ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། paro_br@bob.bt

དབང་འདུས་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༢༨༦
བ་འཇོ་ཁྲོམ།
དབང་འདུས་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། wangdue@bob.bt

བུམ་ཐང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
གངས་རི་མངར་ཟས་ཀྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
གངས་རི་ཐང་།
བུམ་ཐང་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། bumthang@bob.bt

མོང་སྒར་རྫོང་ཁག འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
ཁྲོམ་ལྟེ་བ།
མོང་སྒར་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། monggar@bob.bt

འགྲམ་ཕུག་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༡༨
འགྲམ་ཕུག་རྫོང་གི་འོག་ལུ།
རྩི་རང་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། damphu@bob.bt

བཀྲིས་སྒང་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༥༤
བཀྲིས་སྒང་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། trashigang@bob.bt

སྒོམ་ཀྲུ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
སྤ་རྩ་ཁ་རྩི་ས་དབང་འཛིན་ཚད་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཉེ་འདབས།
བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། gomtu@bob.bt

བསམ་རྩེ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
བསམ་རྩེ་ཁྲོམ།
བསམ་རྩེ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། samtse@bob.bt

གསར་སྤང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
གསར་སྤང་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས།
གསར་སྤང་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། sarpang@bob.bt

དགེ་ལེགས་ཕུ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༥༩
བསམ་ལྡན་ལམ།

གློག་འཕྲིན། gelephu@bob.bt

བདེ་བ་ཐང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འགྲེམས་ཨང་། ༡༠༥
སྐྱིདཔ་སི་ཁྲོམ། བདེ་བ་ཐང་།

གློག་འཕྲིན། dewathang@bob.bt

བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
གདུང་བསམ་ལམ།
བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། sjongkhar_br@bob.bt

བར་སྦིས་ས་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བའི་ཉེ་འདབས།
ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། babesa@bob.bt

ལྕང་སྦང་འབྲུ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
ལྕང་ཇི་ཇི་ཟམ་གྱི་ཉེ་འདབས།
བར་སྦིས་སའི་གཞུང་ལམ།
ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། changbangdu@bob.bt

མུ་ཏིག་ཐང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་སླར་འབྱུང་གློག་མེ་ལས་འཛིན་གྱི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
མཐོ་རིས་ལམ། ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། motithang@bob.bt

སི་ཊི་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
སྐལ་དབང་སྒྲིང་ཁྱིམ།
ལྕང་ལམ།
ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། city@bob.bt

ཐིམ་ཕུ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
སི་ཊི་མཱོལ།
ཆུ་བར་ཆུ།
ཐིམ་ཕུ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། tmb_br@bob.bt

བྷཱ་ཛར་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
བློན་པོ་དར་སྒོ་ཚེ་རིང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
ཕུན་ཚོགས་གླིང་ཁྲོམ་ལྟེ་བ།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག།

གློག་འཕྲིན། bazaar@bob.bt

བརྒྱད་འདུ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
བརྒྱད་འདུ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། gedu@bob.bt

རྩི་མ་གཤམ་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ་སྒྲིང་ཁྱིམ།
རྩི་མ་གཤམ།
ཆུ་ཁ་རྫོང་ཁག

གློག་འཕྲིན། tsimasham@bob.bt

ཕུནཚོགས་གླིང་ཡན་ལག་ཡིག་ཚང་ལྟེ་བ།

འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་ཚད།
འབྲུག་གི་དངུལ་ཁང་གི་སྒྲིང་ཁྱིམ།
འགྲེམས་ཨང་། ༧༥ བསམ་གྲུབ་ལམ།

གློག་འཕྲིན། pmb_br@bob.bt